Rồng Việt

Nguồn: Hình ảnh tư liệu của Viện khảo cổ học VN.
(Archaeological Discovery: Thang Long Royal Citadel. Institute of Archaeology of Vietnam)


^ Nắp hộp gốm men xanh lục, thời Lý


^ Mảnh tháp sứ trắng thời Lý trang trí hình rồng


^ Nắp liễn gốm thời Lê sơ, khắc chìm hình rồng


^ Đồ gốm sứ ngự dụng, thời Lê sơ


^ Bát lớn vẽ rồng thời Lê Sơ


^ Lá đề trang trí rồng gắn trên ngói úp nóc thời Trần


^ Rồng, phượng trang trí trên ngói úp nóc (ngói bò) thời Lý-Trần


^ Trang trí đầu ngói ống thời Lý


^ Đầu rồng lớn trang trí trên bờ nóc mái (tìm thấy ở hố khảo sát A15)


^ Giả định về cách trang trí trên mái cung điện thời Lý – Trần

Advertisements